Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. ความภาคภูมิใจ
  3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา
Monday, February 24, 2020

บทความ

admin bi

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 13

                                                                                                                  

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 13

ขอบเขตและเนื้อหาหลักสูตร

การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ

สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร พรส.)

จุดเด่น       : หลักสูตรแรกของกองทัพบกด้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร

                  ปัจจุบันเป็น รุ่นที่ ๑๓

               : เข้าใจการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทด้านความมั่นคงในปัจจุบัน

               : วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสงครามการก่อการร้ายระดับโลก ระดับภูมิภาค

                  และระดับชาติกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

               : นำองค์ความรู้เรื่องการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบมากำหนดนโยบายแก้ปัญหา

                  การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาอื่นๆ               

โอกาส       : พัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดับผู้กำหนดนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายและ

                  การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ    

               : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบาย

               : สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ (เครือข่าย พรส.)

               : ร่วมสร้างสรรค์ “องค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบรูปแบบใหม่

คุณสมบัติ  : ข้าราชการทหาร ตำรวจ ระดับ ผอ.กอง (พ.อ./พ.ต.อ. (พิเศษ) )  ข้าราชการพลเรือน ระดับ ๘ หรือเทียบเท่า , สื่อมวลชน และภาคเอกชน

               : จำนวน ๓๐ นาย (เน้นคุณภาพ)

ระยะเวลา     : ๙ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (สัปดาห์ละ ๒ วัน เฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)

              :  สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘๐๐ เฉพาะข้าราชการพลเรือน , สื่อมวลชน และภาคเอกชน  

หมายเหตุ :  ใบตอบรับดาวน์โหลดตามไฟล์แนบ

 

****************************

 

พันเอก เจน  สุขศรีทอง Email : [email protected] LINE ID : janeorchid33

 ที่ทำงานโทรศัพท์/โทรสาร   ๐ ๒๒๔๑ ๕๑๐๘   โทรศัพท์ทหาร  ๘๘๘๓๔

 

Print
520 Rate this article:
3.5

Documents to download

x


Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top