Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Wednesday, September 23, 2020

บทความ

เลื่อนกำหนดการในการเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร รุ่นที่ 3

เลื่อนกำหนดการในการเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร รุ่นที่ 3

เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง  ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อและผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว  ทางสถาบันพัฒนาวินัยและความมั่นคงแห่งชาติ  จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนกำหนดการในการเปิดการอบรมหลักสูตร พัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร รุ่นที่ 3 ออกไป   โดยกำหนดการอบรมจะทำการเปิดการอบรมในห้วงเดือน ส.ค. - พ.ย. 63 ดังมีรายละเอียดตามข้อมูลการจัดการอบรมด้านล่าง  จึงขอแจ้งมาให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมทราบโดยทั่วกัน

หากในกรณีที่สถานการณ์ของการระบาดยังไม่ยุติลงในห้วงที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่  อาจมีการเลื่อนกำหนดการอีกครั้งจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดทางด้านความมั่นคง  เกิดความตระหนักรู้ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

                2. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทักษะของการเป็นผู้นำ เป็นพลเมืองดี มีวินัย มีความรักชาติ   มีความรับผิดชอบ และมีความเสียสละ เกิดจิตสำนึกที่ถึงพร้อมเพื่ออาสาเข้าช่วยเหลือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินได้

                3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน  ในการเข้าร่วมแก้ปัญหาความมั่นคงของชาติตั้งแต่ในภาวะปกติ รวมทั้งเกิดความตระหนักและจิตสำนึกของความร่วมมือและไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคประชาชน

                4. เพื่อสร้างเครือข่ายมวลชนด้านความมั่นคงที่เข้มแข็งระหว่างกองทัพ และภาคพลเรือน เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์และการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม

                1. แนวความคิดความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่เน้นในเรื่องทำความเข้าใจต่อปัญหาความมั่นคง ทั้งในทางกว้างและทางลึก (Broadening and Deepening Security) ในหลายมิติ  หลายประเด็น และหลายระดับ

                2. แนวความคิดเรื่องการปลูกฝังและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ  ความมีวินัย  ความเสียสละ และอุดมการณ์ความรักชาติ แนวคิดของหลักการ STAR STEMS รวมทั้งแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                3. แนวคิดเรื่องบทบาทภาคพลเรือนในการให้การสนับสนุนกองทัพ ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน

                4. แนวความคิดการปฏิบัติ  และเห็นปัญหาจากสภาพความเป็นจริง

                5. กรอบแนวคิดอื่น ๆ ตามที่ สวมช. กำหนด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

         1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  

        2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี

        3. ไม่เคยต้องโทษ หรือ อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญา (ยกเว้นกระทำโดยประมาท)

 1. ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางสถาบันฯ กำหนด
 2. ผ่านการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากคณะกรรมการของสถาบัน
 3. ถ้ามีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ได้กล่าวมา ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของสถาบันฯ

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 1. ห้วงการฝึกอบรม ตั้งแต่ 22 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2563
 2.  จัดการฝึกอบรมในวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วันเสาร์    -  ทำการฝึกอบรมเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • วันอาทิตย์ -  ทำการฝึกอบรมครึ่งวันเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผู้บรรยาย/ผู้ฝึกสอน ในการฝึกอบรม

 1. คณาจารย์จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 2. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กองทัพ   หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานภาคเอกชน
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ตามที่สถาบันฯ กำหนด

การสำเร็จการฝึกอบรม

                1. ต้องมีผลการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ตามรายวิชาที่ทำการฝึกอบรม

                2. ผู้ที่มีผลการฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ 70  สามารถเข้ารับการอบรมซ่อมเสริมพร้อมรุ่นถัดไปได้

                3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเขียนบทความด้านวินัยและความมั่นคง โดยเลือกหัวข้อต่าง ๆ ที่ผู้อบรมสนใจ

                3. ได้รับการประดับเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรจาก สวมช.

                4. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.(ความมั่นคงศึกษา)) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน 6 หน่วยกิต  โดยจะต้องจัดทำรายงาน / เรียน เพิ่มเติม  ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหลักสูตรดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

            มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน 

 1. ค่าตอบแทนวิทยากร / เจ้าหน้าที่ของหลักสูตร
 2. ค่าใช้สถานที่  ค่าสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และค่าทำความสะอาด
 3. ค่าเอกสารตำรา และ สื่อการสอนต่าง ๆ
 4. ค่าอาหาร และของว่าง
 5. ค่าเครื่องแต่งกายต่าง ๆ , ใบประกาศฯ และเข็ม พวม.
 6. ค่าใช้จ่ายในการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ส่วนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

หน่วยงานรับผิดชอบ และสถานที่ในการจัดการฝึกอบรม

 1. สวมช. ได้มอบหมายให้  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรม
 2. สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม  :  อาคารเสนาธิปัตย์   โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ถนนพระรามที่ 5

แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กทม.ฯ  10300

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 1. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 2. สามารถ downlood ใบสมัคร ได้จาก file ที่แนบมาด้านล่าง
 3. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  หรือ ผ่านทาง line รับสมัคร พวม.3 ตาม QR Code ด้านล่าง

การสัมภาษณ์ / การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา

 1. สัมภาษณ์  ในศุกร์วันที่ 24 กรกฎาคม 2563  โดยจะแจ้งตารางเวลาของแต่ละท่านให้ทราบล่วงหน้า
 2. การแต่งกาย         :  ชุดสุภาพ
 3. สถานที่สัมภาษณ์ :  อาคารเสนาธิปัตย์   โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กทม.ฯ

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา / จำนวนที่รับ 

 1. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเข้ารับการอบรม  ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 2. รับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  จำนวน 40 ท่าน

ติดต่อสอบถาม

 1. พันเอก  ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส  ผู้อำนวยการหลักสูตร พวม. รุ่นที่ 3  โทร. 061 159 3287
 2. ติดต่อสอบถามผ่าน line รับสมัคร พวม.3  QR Code
Previous Article ตารางเรียนประจำสัปดาห์ที่ 31 - 32 ของหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 98
Next Article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาการ เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 99
Print
333 Rate this article:
4.0

Documents to download

x
Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top