Trial Version, Powered By DNNSmart
E-Learning

ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้หลักของกองทัพบกในการผลิตนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้บังคับบัญชา และมหาบัณฑิตด้านความมั่นคง
ที่เปี่ยมด้วยความรอบรู้ทางทหาร มีลักษณะผู้นำมีจริยธรรม และวิสัยทัศน์