Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
Wednesday, October 4, 2023

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2562

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2562

รหัส

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

หมายเหตุ

1.62

บทเรียนจากนโยบายด้านความมั่นคงขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ด้านการแก้ไขข้อพิพาทแนวชายแดนในการนำมาใช้ในพื้นที่บริเวณเขาพระวิหาร

นาย นรภัทร  ลีธีระโชติ

ความมั่นคงศึกษา

2.62

การประเมินหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส พ.ศ.2560 โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร นายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ 72

นาวาอากาศโท ณัฐวัฒน์  ไกรปรีดาวิริยะ

ความมั่นคงศึกษา

3.62

แนวทางการประเมินภาระงานของนายทหารประทวน กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

พันโท ชัยวัฒน์  กรัษนัยรวิวงค์

ความมั่นคงศึกษา

4.62

ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมของกำลังภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. (กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส)

พันโท เด็ดดวง จันทรวงศ์

ความมั่นคงศึกษา

5.62

แนวทางการบริหารจัดการบุคลากรด้านอาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก ฐานันตรีย์  เปาวรัตน์

ความมั่นคงศึกษา

6.62

แนวทางการพัฒนากำลังพลสำรองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ว่าที่ พันตรี โยธิน     ไพรพนานน

ความมั่นคงศึกษา

Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top