Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
Thursday, October 5, 2023

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2560

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2560

รหัส

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

หมายเหตุ

1.60

แนวทางการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของศูนย์การทหารม้า

พันเอก อำนาจ  แก้วหมื่นไวย

การทหาร

2.60

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนเมืองของกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก

พันเอก สาธิต     จตุวงศ์

ความมั่นคงศึกษา

3.60

ความตระหนักเรื่อง ความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของข้าราชการทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พันโท สิทธิชัย    อัฐฐิศิลป์เวท

ความมั่นคงศึกษา

4.60

แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมการเงินกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พันโท อนันต์     นุ่มฤทธิ์

ความมั่นคงศึกษา

5.60

แนวทางการพัฒนา กองพันบินที่ 3 กรมบิน ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

พันโท สมชาย   ยศพลเสนีย์

ความมั่นคงศึกษา

6.60

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของกำลังพลกรมทหารราบที่ 6 ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่เขาพระวิหาร

พันโทปรัชญา  หล้าวิเศษ

ความมั่นคงศึกษา

7.60

แนวทางการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนด้านกองทัพภาคที่ 2 เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

พันเอก สุรพงษ์     ยอดอินทร์

ความมั่นคงศึกษา

8.60

แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมการออมเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิตของกำลังพล ของกรมยุทธศึกษาทหารบก

นางธวัลภัสร์    แสงสายัณห์

ความมั่นคงศึกษา

9.60

แนวทางการนำระบบการควบคุมบังคับบัญชา (C4I) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอารักขาบุคคลสำคัญ ตามภารกิจของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจโท กริช  อุดรสะอาด

ความมั่นคงศึกษา

10.60

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของกำลังพลกรมแพทย์ทหารอากาศ

นาวาอากาศตรีหญิง ธนารัตน์  สุริยะพึ่งพระ

ความมั่นคงศึกษา

11.60

ความต้องการในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของมณฑลทหารบกที่ 25

พันโท วันชัย แก้วรัตน์

ความมั่นคงศึกษา

12.60

การพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

พันเอก ยรรยงค์ อิ่มสุวรรณ

ความมั่นคงศึกษา

13.60

แนวทางการพัฒนาการให้บริการการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

นางสาวมนพัทธ์  บูรณางกูร

ความมั่นคงศึกษา

14.60

แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในอาคารเสนาธิปัตย์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

นางเสาวนีย์   ศักดิ์สมกุลอุทัย

ความมั่นคงศึกษา

Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top