Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
Wednesday, October 4, 2023

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2559

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2559

รหัส

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

หมายเหตุ

1.59

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโทหญิง ภัควลัญชญ์ บุญเกษม

ความมั่นคงศึกษา

2.59

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโทหญิง สุมิตรา หอประเสริฐกิจ

การทหาร

3.59

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของนายทหารประทวนในกรมการทหารช่าง

พันตรี เจษฎา ศรีเพ็ชร

ความมั่นคงศึกษา

4.59

พฤติกรรมในการเป็นพลเมืองดีที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติของ นักศึกษาวิชาทหาร พื้นที่ศูนย์การกำลังสำรอง

พันตรี ณัฐวัฒน์  จันทร์สว่าง

การทหาร

5.59

การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน กองพลพัฒนาที่ 4

พันโท ยุทธภูมิ ทองแก้ว

การทหาร

6.59

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางรถยนต์ทหาร

พันเอก คีติ พิมพ์วงศ์

ความมั่นคงศึกษา

7.59

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกกองร้อยรถถังด้วยวิธีการผสาน การปฏิบัติด้วยการฝึกแบบปกติและการฝึกโดยเครื่องช่วยฝึกทาคอส

พันเอกจิรวัฒน์  แก้วรุ่งโรจน์

ความมั่นคงศึกษา

8.59

แนวทางการพัฒนางานด้านการข่าวกองทัพภาคที่ 4

พันเอก อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี

ความมั่นคงศึกษา

9.59

แนวทางการพัฒนาศักยภาพกำลังพลกองทัพบกที่พิการจากราชการสนาม เพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสม

นางสาว ภคพร กุลจิรันธร

ความมั่นคงศึกษา

10.59

ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ที่มีผลต่อความทุ่มเทในการทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

นาวาโทหญิง สุดาวรรณ์ ประสงค์ศิลป์

ความมั่นคงศึกษา

11.59

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโทหญิงไข่มุก ทองเย็น

ความมั่นคงศึกษา

12.59

การจัดการความรู้ของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4

พันโท ณัฐพงษ์ เสาวยงค์

การทหาร

13.59

แนวทางการพัฒนารูปแบบการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการพิสูจน์ตัวบุคคล ในการสนับสนุนเกี่ยวกับความมั่นคง : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พันโท มนต์ชัย กิจฉลอง

การทหาร

14.59

ประสิทธิผลการนิเทศงานของผู้นิเทศการพยาบาลนอกเวลาราชการ ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

นาวาโทหญิง จิราพร พูลสมบัติ

ความมั่นคงศึกษา

15.59

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการบินด้วยความปลอดภัย ของนักบินกองพันบิน ศูนย์การบินทหารบก

พันโท เสริมวิทย์ มรกต

การทหาร

Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top