Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
Thursday, October 5, 2023

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2557

ฐานข้อมูล งานวิจัย หลักสูตร ศศ.ม. ปี 2557

รหัส

หัวข้อวิทยานิพนธ์

ผู้วิจัย

หมายเหตุ

1.57

แนวทางของภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพภาคที่ ๑ : ศึกษากรณีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

นาย เกษม วิไลประสงค์

ความมั่นคง

2.57

แนวทางการป้องกันพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด ในชุมชนบ้านพักของกำลังพล โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

นาง โสภาพรรณ วงษ์ท้าว

ความมั่นคง

3.57

สมรรถนะภาวะผู้นำ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

นาวาโทหญิง จันทราทิตย์ อาทิตย์เที่ยง

การทหาร

4.57

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของบุคลากรกองทัพอากาศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศึกษาเฉพาะกรณีกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

นาวาอากาศโท วรพล เนตรหาญ

การทหาร

5.57

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมารับการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูก ในการตรวจสุขภาพประจำปีของ
กำลังพลหญิง สังกัดกองทัพเรือ

นาวาโทหญิง กิ่งมณี อุดมสิรินิกร

การทหาร

6.57

แนวทางการพัฒนาระบบงานด้านการข่าวกรอง ของกองบัญชาการป้องกนชายแดนจันทบุรี และตราด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

นาวาเอก เผดิมชัย สุคนธมัต

ความมั่นคง

7.57

แนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนายทหาร ชั้นประทวน ในหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก (ร.31 พัน.1 รอ.)

พันตรี กฤษดา หิรัญโรจน์

การทหาร

8.57

คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ สังกัดกรมข่าวทหารบก

พันเอกเพิ่มยศ คุ้มเยาว์

การทหาร

9.57

การศึกษาความคิดเชิงบวกในด้านการปฏิบัติงานของ กำลังพลกรมราชองครักษ์

พันเอกหญิง นพวรรณ ฤทธิ์ยากุล

การทหาร

10.57

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของ นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ สังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอกอุทาน คล้ายผึ้ง

การทหาร

11.57

แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลงานส่งกำลังบำรุง ของมณฑลทหารบกที่13

พันเอก ดุสิต ประพฤติดีพร้อม

ความมั่นคง

12.57

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษา ด้านช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ของกองทัพไทย

พันเอก ทศพล พุ่มพวง

การทหาร

13.57

แนวทางการสกัดกั้น การบ่มเพาะแนวความคิดการก่อความไม่สงบจาก สถานศึกษาศาสนาอิสลาม

พันเอก พงษ์ศักดิ์ จันทรารัตน์

ความมั่นคง

14.57

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของข้าราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

นาวาโทหญิง อังคณา สุขอารมณ์

การทหาร

15.57

คุณลักษณะของนายทหารใหม่ที่พึงประสงค์ ในหน่วยทหารปืนใหญ่ระดับกองพัน

พันเอก เจษฎา จำเนียร

การทหาร

16.57

ความผูกพันต่อองค์การของกำลังพล กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

พันเอกหญิง พรทิพา เชื้อไทย การทหาร

17.57

การพัฒนาระบบป้องกัน ตนเองของหมู่บ้านในตำบลชายแดนพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในความรับผิดชอบของ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

นาวาเอก ชัยวัฒน์ คุ้มทิม การทหาร
Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top