CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
 

หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (พรส.) เล่มที่ ๔

เอกสารประกอบแถลงหลักสูตรการก่อการร้ายฯสำหรับผู้บริหาร 

 

"ถ้าท่านรู้จักตนเองและรู้จักข้าศึก ต่อให้รบร้อยครั้ง ท่านก็ไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผลลัพธ์ของมัน เมื่อท่านรู้จักตนเอง แต่ไม่รู้จักข้าศึกโอกาสแพ้หรือชนะของท่าน ย่อมมีเท่าๆกัน แต่Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top