CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
 

หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (พรส.) เล่มที่ ๕

บทสรุปองค์ความรู้

 

"แม้ว่าการปฎิบัติการทางทหารจะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่ก็ยังถือว่ามีความสำคัญรองจากการดำเนินการทางการเมือง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของการปฏิบัติการทางทหารก็คือ การทำให้การดำเนินการต่างๆ ทางการเมืองมีอิสระในการทำงานร่วมกับประชาชนได้อย่างปลอดภัย" เดวิด กาลูล่า (David Galula, ๑๙๖๔)

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 
 

คำนำ 

 

หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๔  (หลักสูตร พรส. รุ่นที่ ๔) ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้นำหลักสูตรฯ เข้าบรรจุในงบงานศึกษาตามหลักสูตรประจำปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๐๘๖/๕๓ ลง ๒๗ ส.ค.๕๓) โดยเริ่มเปิดการศึกษา พรส. รุ่นที่ ๔ เมื่อ ๑๓ มกราคม – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส่วนหลักสูตร พรส. รุ่นที่ ๕ เปิดการศึกษาเมื่อ ๑๒ มกราคม – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และหลักสูตร พรส. รุ่นที่ ๖ เปิดการศึกษาเมื่อ ๑๐ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เข้าใจบริบทและความสัมพันธ์ของสงครามการก่อการร้ายและสงครามการก่อความไม่สงบ กระทั่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ซึ่งระหว่างการศึกษาอบรมของหลักสูตรฯ มีการสัมมนากลุ่มจำนวน ๖ ครั้ง มีสาระสำคัญ ดังนี้   

 

ครั้งที่ ๑  รูปแบบการก่อการร้ายในอนาคต                            
ครั้งที่ ๒  การเปรียบเทียบยุทธศาสตร์สงครามต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างสหรัฐฯ กับอินเดีย              
ครั้งที่ ๓  สงครามจีฮัดและแนวโน้มการระเบิดฆ่าตัวตายในพื้นที่ จชต.              
ครั้งที่ ๔-๖  การกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้             

ซึ่งผลของการสัมมนาแต่ละครั้ง  นักศึกษาได้มีการจัดทำเป็นเอกสารไว้ เพื่อเป็น “องค์ความรู้เบื้องต้น” ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ต่อไป ส่วนวิชาการปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จึงได้จัดทำเป็นรูปเล่ม ภายใต้ชื่อ “บทสรุปองค์ความรู้หลักสูตร พรส. รุ่นที่ ๔-๖” ขึ้น

 

หวังว่า เอกสารชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศาสตร์แนวนี้และเป็นการสืบสานองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบสำหรับนักศึกษาหลักสูตร พรส. ในรุ่นต่อๆ ไป

 

ด้วยจิตคารวะยิ่ง
พ.อ. บุญรอด ศรีสมบัติ
อจ.อก.สปพ.รร.สธ.ทบ.
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖                                                                                                           

 

Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top