CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
 

หลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (พรส.) เล่มที่ ๒

คู่มือหลักสูตร

จากบทเรียนและประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดเอกสาร "คู่มือหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร" จัดทำขึ้นในแต่ละปี... 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
 
 

คำนำ

 


ด้วยสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกปัจจุบัน มีมิติที่ถูกครอบงำจาก “สงครามต่อต้าน การก่อการร้าย (Global War on Terror)” ที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงในทุกระดับ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ทั้งยังก่อให้เกิดกระแสการก่อความไม่สงบปะทุขึ้นตามจุดต่างๆ ของโลก ซึ่งประเทศไทยก็ตกอยู่ภายใต้บริบทดังกล่าวด้วย โดยที่ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรณีศึกษาที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจในความเชื่อมโยงขององค์ความรู้ ระหว่างการก่อการร้าย และ การก่อความไม่สงบในสภาพแวดล้อมของสังคมแบบไทยๆ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เล็งเห็นว่า การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ผลสำเร็จโดยพลันน้ัน จำเป็นจะต้อง “สร้างความเข้าใจ” ในตัวปัญหาที่แท้จริง ระหว่างผู้กำหนดนโยบายของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถกำหนดกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกันโรงเรียนเสนาธิการทหารบกฯจึงได้เปิด“หลักสูตรกํารก่อการร้าย,สงครามต่อต้านการก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบ และการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบสําหรับผู้บริหารรุ่นที่๑”ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นคร้ังแรกของกองทัพบก

จากความสาเร็จของหลักสูตรฯ ทำให้ได้รับการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ใน “สรุปเหตุการณ์สาคัญในรอบ ๙๙ ปี ของการสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบกครบรอบ๙๙ปี” ว่า ในปีพ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการเปิดการศึกษา “หลักสูตรการก่อการร้าย สงครามต่อต้านการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบและ การป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑”

ในขณะเดียวกัน ผลของหลักสูตรการก่อการร้ายฯรุ่นที่๑ได้เกิดลูกโซ่แห่งองค์ความรู้ครั้งแรก ด้วยการเปิดหลักสูตรร่วมระหว่างโรงเรียนเสนาธิการทหารบกกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้าย-การก่อความไม่สงบ”ขึ้นเมื่อ ๒๓-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ และในปีต่อมาเมื่อ ๒๐ มกราคม - ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ก็ได้มีการเปิดหลักสูตรการก่อการร้ายฯรุ่นที่๒และ รุ่นที่ ๓ เมื่อ ๑๒ มกราคม - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (รุ่นแรกที่ใช้ชื่อหลักสูตร พรส.) พรส. รุ่นที่ ๔ เมื่อ ๑๓ มกราคม - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พรส.รุ่นที่๕ เมื่อ ๑๒ มกราคม - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พรส.รุ่นที่ ๖ เมื่อ ๑๐ มกราคม - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และ พรส.รุ่นที่ ๗ เมื่อ ๑๖ มกราคม- ๒๗กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และได้ดำเนินการต่อมาในพรส.รุ่นที่๘,๙และ๑๐ตามลำดับ

จากบทเรียนและประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดเอกสาร “คู่มือหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ การก่อการร้าย และการก่อความไม่สงบสําหรับผู้บริหาร นี้ขึ้นโดยมีส่วน“เนื้อหาและวธีการศึกษา”เป็นส่วนสําคัญที่สุดที่ผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องให้ความสนใจ เพราะจะระบุถึงการปฏิบัติ เป้าหมายการเรียนรู้ ประเด็นสาคัญ คำถามนำในการสัมมนากลุ่มเอกสารอ้างอิงซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถจัดวางตัวเอง (Positioning) ระหว่างความคิด องค์ความรู้ และประสบการณ์ ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับโครงการหลักสูตรฯ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เล็งเห็นว่า การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ผลสำเร็จโดยพลันนั้น จำเป็นจะต้อง “สร้างความเข้าใจ” ในตัวปัญหาที่แท้จริง ระหว่างผู้กำหนดนโยบายของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถกำหนดกรอบและทิศทางในการแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกัน โรงเรียนเสนาธิการทหารบกฯ จึงได้เปิด “หลักสูตรการก่อการร้าย, สงครามต่อต้านการก่อการร้าย, การก่อความไม่สงบ และการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นครั้งแรกของกองทัพบก

จากความสำเร็จของหลักสูตรฯ ทำให้ได้รับการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ใน “สรุปเหตุการณ์สำคัญในรอบ ๙๙ ปี ของการสถาปนาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ครบรอบ ๙๙ ปี” ว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการเปิดการศึกษา “หลักสูตรการก่อการร้าย สงครามต่อต้านการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๑”

 

ด้วยจิตคารวะยิ่ง
คณาจารย์ สปพ.รร.สธ.ทบ.
๓ ม.ค. ๖๑


Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top