CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา

หลักสูตร นายทหารบกอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  

 
 • หมายเลขหลักสูตร  ๒๕๐ – ก – ล.๑๖ หมายเลข ชกท. ๐๐๑๘
 • ความมุ่งหมาย  :  เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตรมีความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้

            ๑. เป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ที่มีภาวะผู้นำที่ดี มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

            ๒. ปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการ ได้ตามความต้องการของกองทัพบก และสามารถเป็นฝ่ายอำนวยการในการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังรวมทั้งการบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นอย่างดี

            ๓. มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติการพิเศษ การรักษาความมั่นคงภายใน การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม และบทบาทของกองทัพกับการพัฒนาประเทศ

            ๔. มีความรู้พื้นฐานในด้านความมั่นคง หลักการทางยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี รวมทั้งเข้าใจหลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้

 • คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา  

            ๑. มีชั้นยศไม่ต่ำกว่า พันตรี และมีเวลารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือรวมกันกับการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรไม่ต่ำกว่า ๑๒ ปี นับถึงปีที่เปิดการศึกษา

            ๒. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายพันของเหล่า หรือเทียบเท่ามาแล้ว และไม่เคยสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หรือโรงเรียนเสนาธิการของต่างเหล่าทัพและมิตรประเทศ

            ๓. อายุตั้งแต่ ๔๑ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร โดยนับถึงปีที่เปิดการศึกษา

            ๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำในการศึกษา และปฏิบัติงานขณะเป็นนายทหารนักเรียน โดยผ่านการตรวจสอบสุขภาพชั้นต้น และมีหนังสือรับรองจากแพทย์ทหาร

            ๕. ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับ ลับมาก

            ๖. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย หรือเป็นจำเลยของศาลในคดีอาญา

 ระยะเวลาการศึกษา   ๒๔  สัปดาห์    ๘๔๐  ชั่วโมง

 

 
Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top