CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา

เพลงประจำสถาบัน

เพลงสถาบันของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกนี้ได้รับการดำริให้ประพันธ์ขึ้นโดยพลเอกพหล สง่าเนตร

(อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก) โดยมีนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารบกอาวุโสเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเสียง

 

 

   
 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ค่าร้อง พล.ต.พหล สง่าเนตร ทำนอง ประวัติ ไวนิทรา พล.ต.พหล สง่าเนตร ขับร้อง

แหล่งศึกษาสถาบันการทหาร สร้างเสนาธิการสร้างผู้นําชํานาญศึก ยุทธวิธี รุก รับ ปรับได้ดังใจนึก ยุทธศาสตร์ผนึกกําลังป้องกันความมั่นคง รู้วิเคราะห์ ประมาณการ ทุกด้านครบ ทั้งการรบ การพัฒนา ทําแผนส่ง กํากับดูแล ประสานงาน ตามเจตจํานง เพื่อให้ตรงเจตนารมณ์ผู้บังคับบัญชา ทั้งการคิด การพูดและการเขียน พากเพียรมองไกลไปข้างหน้า ทําหน้าที่ครบทุกชั้นทันเวลา เพื่อให้ภารกิจสําเร็จเสร็จด้วยดี คุณธรรม จริยธรรม นั้นนําหน้า พร้อมรักษาเข็มเสนาธิปัตย์ด้วยศักดิ์ศรี อนาคตกองทัพบกไทยต่อไปนี้ อยู่ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกไทย


ลูก จปร.

คําร้อง พล.ต.พหล สง่าเนตร ท่านอง พล.ต.พหล สง่าเนตร พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน - โฉมฉาย อรุณฉาน ขับร้อง

ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต ร่มเย็นรื่นรมย์ ใต้ร่มพระบารมี หยิ่งในศักดิ์ศรี รักเกียรติลูก จปร. ดินแดนของ เรา ที่เราเกิดก่อ แดน จปร. แหล่งสร้างนักรบ แหล่งสร้างผู้นํา ศาลาวงกลม ร่มเงาแมกไม้ ผูกพันน้ำใจ น้องพี่และเพื่อนดื่มดํา รั้วแดงกําแพงเหลืองในความทรงจํา ทุกเย็นเช้าค่ำ แม้นอยู่แห่งไหนจะไม่ลืมเลือน ***ห้าปี ร่วมฝึก ร่วมกันศึกษา สําเร็จออกมาได้ดาวบนบ่าพร้อมเพื่อนเพื่อน คําปฏิญาณมั่นไว้จะไม่ลืมเลือน จะคอยย้ำเตือน จปร. คือหลักพิทักษ์แผ่นดิน รําลึกพระคุณ อบอุ่นยังฝังใจจํา คุณครูที่พร่ำสอนสั่งจนเจนจบสิ้น ลูก จปร. รักศักดิ์ศรี ยิ่งชีวิน จะไม่ลืมถิ่น เพื่อนน้องพี่ ที่ จปร. ดนตรีรับ***


ศักดิ์ศรี จปร.

พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน ขับร้อง

ถิ่นเราแดงเหลืองเมืองเราครอง พวกเราผองชาติทหารชาญโรมรัน จําแดงเหลืองนี้ให้มั่น ด้วยเป็นสัญลักษณ์นายร้อย จปร. แหล่งที่ศึกษาเรา ชายชาญ เลือดทหารชาญสนาม นาม ทบ. ศึกษามเคยระย่อ ฝึกไม่ท้อต่อสู้ฝึกฝนปรนกายา **เราภาคภูมิใจ ในสถาบันอันมั่นคงดํารงมา เราต้องรักษาไว้ เกียรติคุณทูนเทิดยิ่งสิ่งอื่นใด ต่างรักศักดิ์ศรี จปร. พวกเราขอเทิดให้คงจงเกรียงไกร ต่างสามัคคีร่วมใจ ไม่ยอมใครให้ลือศักดิ์ศรี จปร.


ช้างคู่ฉัตร

ขับร้องหมู่ ชาย-หญิง

ฉัตรแก้ว บนคชสาร ดุจดวงมาลย์ ของกองทัพบก มันสมอง เพื่อการรบ เราเจนจบ เสนาธิการ กรมหลวงพิษณุโลก ประชานารถ ผู้เป็น ปราชญ์ แห่งการรบ ทุกสมัย ก่อกําเนิด เสนาธิ การไทย ผองเราไซร้ ยึดมั่นกตัญญตา การรุกรบ การป้องกันประเทศ ยุทธวิธี ทั่วเขต เราศึกษา เสนาธิการกิจ เสริมยุทธนา มอบชีวา เพื่อดํารงค์ เผ่าพงศ์ไทย เราเตรียมรบ เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ ยุทธศาสตร์ บริหาร หมั่นศึกษา การปราบปราม ผู้คิดร้าย ในพารา เหล่าเสนาธิการ หาญสู้ตาย ฉัตรแก้ว บนคชสาร สถิตย์คู่กัน ประจัญ ฟันฝ่า ด้วยเราผองเหล่าเสนา จัดถวาย ชีวา แด่ จอมทัพไทย


วอลทซ์เสนาธิปัตย์

ภรพรรณ เอี่ยมวุฒิ ขับร้อง

จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระผู้เป็นปราชญ์ ทรงเป็นบิดาเสนาธิการ พระกรรภิรมณ์ เสนาธิปัตย์ หรือร่มฉัตร เหมือนพระคชาธาร หมายแน่แม่ทัพคู่เสนาธิการ ที่ร่วมงาน คู่กันนิรันดร เป็นสัญญลักษณ์ ใหญ่ยิ่ง เป็นมิ่งขวัญ ค่าอนันต์เกรียงไกรในสมร อริราชเหี้ยมหาญต้องราญรอน ใครต่อกร เสนาธิการผลาญมลาย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระผู้เป็นปราชญ์ ทรงเป็นบิดา เสนาธิการ ดาวห้าแฉก เหนือช่อชัยพฤกษ์ อุณาโลมผนึกงามสดใส คือ หน้าที่ ห้าประการ อันเกรียงไกร จําใส่ใจ ถึงคุณค่าประสานงาน สายยงยศตุ้มสีทองผ่องพิสุทธิ์ เลิศคุณวุฒิเหล่าชาติชาย นายทหาร มันสมองอันล้ําค่า เสนาธิการ ผู้ยืนนาน คู่แผ่นดิน คู่ถิ่นไทย


พญาคชาธาร

ขับร้องหมู่ ชาย-หญิง

คช สาร หาญกล้า คราสู้ศึก ประวัติศาสตร์ จารึก ยุทธหัตถี หัสดินท์ เดชะ พระบารมี คู่สยาม นรบดี และฉัตรชัย ทฤฆชาติ คเชนท์ เป็นเอกลักษณ์ ผู้ปกปักษ์ สยามยุค ทุกสมัย ธํารงชาติ ร่มเย็น อยู่เป็นไท ป้องกันภัย พิบัติ ทิรัฐถิกาล ภารกิจ รักษา อาณาเขต ไทยประเทศ แลวิไล แผ่ไพศาล พลีชีพพร้อม ด้วยปัญญา เสนาธิการ ดุจพญา คชาธาร แต่กาลบรรพ์


คชา..............อาลัย

โฉมฉาย อรุณฉาน ขับร้อง

ณ อาณาจักรแดนช้าง ส่องสว่างด้วยดวงปัญญา แดนยุทธศาสตร์ ของปวงประชา พราวตา ด้วยสายไหมสีทอง คเชนทร์ชาติ ผงาด ใต้ฉัตร เสนาธิปัตย์ มัดดวงใจผอง ปวงเหล่า ช้างศึก ผู้คึกคนอง ฉายแววส่อง ด้วยน้ำใจไมตรี ทิวาผ่าน ราตรีพ้น พร่ำมนต์ท่องศาสตร์ ยุทธวิธี หมั่นเรียน หมั่นรัก หมั่นสามัคคี หนึ่งขวบปี นี้เพื่อ แหลมทอง องค์พระบิดร สุดสง่า ประสาทวิชา เสนาธิการ ทั้งผอง พระผู้สรรค์สร้าง ลูกช้างสีทอง พระ โปรดคุ้มครอง คราลูกต้องอําลา ลาแล้ว จําต้องลาไกล เพื่อเพื่อนไทย เพื่อไทยทั้งหล้า สายไหม สีทอง คล้องใจคชา สัญญาว่าเรา รักกัน ล่าแล้ว จําต้อง ลาไกล เพื่อชาติไทย ด้วยใจรักมั่น โหยหาอาลัย จิตใจผูกพันธ์ เสนาธิการ แห่งกองทัพบกไทย (ซ้ํา)


มาร์ช นบส.

ค่าร้อง พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน นบส. 21 ทำนอง พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน นบส. 21 ขับร้องหมู่ ชาย-หญิง

หนึ่งในสถาบันที่ได้เกิดก่อ นบส. มิด้อยกว่าใคร โรงเรียนเสธ.ฯ หลอมเราเข้าไว้ มอบวิชาให้ด้วยดวงใจคณาจารย์ ฝึกศึกษาทั่วไปในทุกด้าน เสนาธิการกิจและการบริหาร สงครามพิเศษ ป้องกันประเทศ และยุทธการ พวกเรายึดมั่นคือความรู้คู่ความดี เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถฯ ขอกราบแทบ บาทแห่งองค์พระทรงศรี ทรงวางรากฐานการศึกษาให้เกิดมี ณ ที่นี้ คือโรงเรียนเสนาธิการ เป็นแหล่งที่สร้างสรรค์ทหารกล้า รวมปัญญา รวมความคิด จิตรสมาน นามลือเลื่องทั่วหล้าวิชาการ ภูมิใจผ่านสถาบันที่มั่นคง


นบส.แซมบ้า

คําร้อง พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน ทำนอง พ.ท. กอบศักดิ์ ชมวัน ขับร้องนําหมู่ พล.ต.พหล - ภรพรรณ

(สร้อย) เอ้า มา มา มา พวกเรามา รื่นเริงสนุก ปลดเปลื้องเรื่องทุกข์ เรามาสนุกสําราญ ผ่อนคลายทั้งกายและใจ บันเทิงให้รื่นเริงสคราญ หญิงชายสําราญ จิตใจเบิกบาน ในเพลงแซมบ้า (หมู่ชาย) นบส.เราขอสนุก ปลอบปลุกรุกเร้าชีวา โยกไปย้ายมา ครื้นเครงอุรา หรรษาเริงรื่น (หมู่หญิง) พี่ พี่ รีบ มาเร็วไว แล้วเต้นรําไป เริงร่าพาชื่น ชีพจะดํารงคงคืน ให้อายุยืนอีกซักหมื่นปี (สร้อย) (หมู่ชาย) สาวเจ้ามัวช้าอยู่ไย รีบเร่งเร็วไวเต้นไปกับพี่ รื่นเริงบันเทิงฤดี ค่ําคืนนี้ มีชีวิตชีวา (หมู่หญิง) พวกเราก้าวไปด้วยกัน ช่วยผลักช่วยดันสัมพันธ์วิญญา ติดตรึงอยู่ในอุรา ให้คําสัญญา คงมาพบกัน (สร้อย)


นบส.ร่วมใจ

คําร้อง พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน ทำนอง พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน ขับร้องนําหมู่ พล.ต.พหล - ทิพย์สุดา

(สร้อย) ร่วมชุมนุมนายทหารแกล้วกล้า นบส.รีบมาเร็วไว เพื่อนพี่น้องไม่ว่ามาจากเหล่าไหน รวมกันได้แล้วมาก้าวไปพร้อมกัน .......พวกผองเรา ทั่ว ทุกภาค ต้องจากบ้านเรือนมานามเต็มที เข้ารับการฝึกในหลักสูตรนี้ ยอมถวายชีวีมิมีวันเหนื่อยเมื่อยกาย (สร้อย) ......ทั้งหญิงชาย ใจมุ่งมั่น บากบั่นศึกษาวิชาให้ดี โรงเรียนเสธ.ฯให้วิชาเหล่านี้ ยุทธวิธีและหน้าที่ฝ่ายอํานวยการ (สร้อย) อีกทั้งงานกิจการพิเศษ ทุกด้านควรรู้และควรเข้าใจ เพิ่มฐานะด้านทํางานให้ไว้ ความรู้นําไปใช้ประสานได้ทั่วกัน (สร้อย)


นบส.อําลา

คําร้อง พ.ท.กอบศักดิ์ ชุมวัน ทำนอง พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน โฉมฉาย อรุณฉาน ขับร้อง

ลา ขอลาน้องพี่ เพื่อนฝูงยามนี้ ต้องขอลาก่อน จากไปด้วยอาวรณ์ (ฮัม...) สะท้อนอาลัย หกเดือนให้เตือนความจํา ร่วมคิดร่วมทํา กิจกรรม ภายใน พากเพียร เล่าเรียนกันไป ร่วมจิตร่วมใจไม่เคยย่อท้อ นบส.ขอให้ตระหนักในศักดิ์และศรี ยามไหนก็ดี ความรู้เหล่านี้นําไปใช้ได้ทั่วกัน กราบ ลาเทพไท้เทวา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ข้าฯขอภิวันท์ กราบลาขอลาอาจารย์ ลาถิ่นสถาน เปรียบบ้านของเรา


ไม่ลืมสัญญา

คําร้อง พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน ทำนอง พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน พล.ต.พหล สง่าเนตร ขับร้อง

ดวงใจ ยังห่วงอาลัยไม่ลืม มิตรที่เคยสุดปลื้ม ยังซาน ยังซึม อยู่ไม่วาย อาวรณ์ จําจากจําจรดวงใจ มิตรที่เคยเคียงใกล้ ต้องจากกันไป หัวใจระทม ลามิตร เคยร่วมสนิท คู่ขวัญชิดชม หวานชื่นสดใส รักมั่นในอารมณ์ แสนสุขสมอุรา อาลัย พาให้ห่วงใยเมื่อลา คําที่เคยสัญญา ยังมั่นวาจา สัญญาไม่ลืม


รําวงอาวุโสสัมพันธ์

คําร้อง พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน ทำนอง พ.ท.กอบศักดิ์ ชมวัน ขับร้องนําหม่ พ.ท.กอบศักดิ์-ภรพรรณ

(สร้อย) มาซิพวกเรามา สิบสี่กุมภามาร่วมสร้างสัมพันธ์ อาวุโสทั้งสี่สถาบัน วันนี้เป็นวันสําราญรื่นเริงใจ ยามบ่ายเราเล่นกีฬา เย็นสนธยามาพร้อม หน้าเร็วไว เสียงเพลง เร้าเร่งหทัย (ซ้ํา) เย้ายวนหัวใจให้มาเต้นรำ (ซ้ํา) (ดนตรีรับ) (หมู่ชาย) แย้มยิ้มยินดีปรีดา กองทัพบกมาอุราชื่น ขอเชิญแม่ยอดหญิงงามขํา (ขอเชิญแม่ยอดหญิงงามขํา) มาเริงมาร่า กันให้ชื่นฤทัย (ซ้ํา) (สร้อย) (หมู่หญิง) แว่วเสียงสําเนียงพี่ชาย กองทัพเรือพาย เรือมากรายกล้ำ น้องจะร่วมร่าเริงระบำ (น้องจะร่วมร่าเริงระบำ) ขอเชิญพี่นำ รำเคียงคู่กันไป (ซ้ำ) (สร้อย) (หมู่หญิง) ดู ดู ช่างน่าอิจฉา มองจากฟากฟ้าเห็นแล้วน่าหมั่นไส้ กองทัพอากาศจะคู่กับใคร (กองทัพอากาศจะคู่กับใคร) สนามบินอยู่ตรงไหน ขอวานช่วยบอกที่ (ซ้ำ) (สร้อย) (หมู่ชาย) น้องจ๋าพี่ยายังอยู่ หวังว่าเคียงคู่กับสาวโสภี บก.สูงสุดขอเชิญยอดนารี (บก.สูงสุดขอเชิญยอดนารี) ออกรำวงกันเสียที คําคืนนี้สุขสันต์ (ซ้ำ) (สร้อย) (ร้องย้อนต้นอีก ๑ เที่ยว)


Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top