CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
 

วัตถุประสงค์ รร.สธ.ทบ.

๑. ผลิตผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับกรมผสมขึ้นไป ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

๒. ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านความมั่นคง และจัดการเรียนการสอน

๓. พัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาหลัก ด้านฝ่ายอำนวยการ ยุทธวิธี ผู้นำ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

๔.  ร่วมมือ สนับสนุน การวิจัย การพัฒนาและนวัตกรรมด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

๕. เพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิชาการความมั่นคงแก่สังคม

๖. ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทยและแบบธรรมเนียมทหาร

๗. พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ชั้นนำของกองทัพบก

Copyright 2022 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top