CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา

คำขวัญ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ปลูกฝังความรู้ ควบคู่คุณธรรม สร้างผู้นำกองทัพบกไทย

 
 
 

ปรัชญา

          เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้หลักของกองทัพบก ในการผลิตนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ผู้บังคับบัญชา และมหาบัณฑิตด้านความมั่นคง ที่เปี่ยมด้วยความรอบรู้ทางทหาร มีลักษณะผู้นำ มีจริยธรรม และวิสัยทัศน์

ปรัชญา

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก


1. ภารกิจโรงเรียนเสนาธิการทหารบกมีหน้าที่

ให้การฝึกและการศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือนทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจ และการช่วยรบระดับกองพลขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการได้ ตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรอื่นๆตามที่กองทัพบกมอบหมาย ร่วมมือในการค้นคว้าพัฒนาตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

2. การแบ่งมอบเป็นส่วนราชการขึ้นตรงกรมยุทธศึกษาทหารบก

3. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

   3.1 วางแผนอำนวยการประสานงานกำกับการ และดำเนินการให้การฝึกและศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือน ทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจ และการช่วยรบระดับกองพลขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการได้

   3.2 การดำเนินการจัดการศึกษาตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรอื่นๆ ที่กองทัพบกมอบหมาย

   3.3 ร่วมมือในการค้นคว้าพัฒนาตามโครงการพัฒนาหลักนิยมหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

   3.4 ดำเนินการทางธุรการกำลังพลของนายทหารนักเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกทุกหลักสุตร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ และการรายงานตัว การทะเบียนประวัติ การแต่งตั้งยศ การสถิติ รวมทั้งพิธีต่างๆ ในความรับผิดชอบของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

   3.5 ศึกษาวิจัยพัฒนาและเสนอแนะจัดทำตำราตลอดจนรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

   3.6 ปกครองบังคับบัญชานายทหารนักเรียนและผู้เข้ารับการศึกษา

Copyright 2022 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top