CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา

อดีตผู้บัญชาการเสนาธิการทหารบก

 


จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

ทรงเป็นเสนาธิการทหารบกและเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของ
นายทหารฝึกหัดการกรมเสนาธิการทหารบก ตั้งแต่ พ.ศ. 2452 - 2457


Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top