CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา

ประวัติโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มีหน้าที่ให้การฝึกและการศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกนอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือนทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจ และการช่วยรบระดับกองพลขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการได้ ตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอื่นๆตามที่กองทัพบกมอบหมายร่วมมือในการค้นคว้าพัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

 

สรุปเหตุการณ์สำคัญ รอบ ๑๐๙ ปี

 
Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top