CGSC

Once Upon a Time...

Search
Search ×
Menu
  1. หน้าหลัก
  2. ความภาคภูมิใจ
  3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
  4. หลักสูตร
  5. ข่าวสาร
  6. ติดต่อเรา

ประวัติโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก มีหน้าที่ให้การฝึกและการศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกนอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือนทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจ และการช่วยรบระดับกองพลขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการได้ ตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรอื่นๆตามที่กองทัพบกมอบหมายร่วมมือในการค้นคว้าพัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองพลขึ้นไป

 

สรุปเหตุการณ์สำคัญ รอบ ๑๐๙ ปี

 
Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top