Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. e-Curriculum
 5. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตร พรส.
  5. หลักสูตรอื่นๆ
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 6. คลังตำรา
 7. ข่าวสาร
 8. วีดิทัศน์
 9. ติดต่อเรา
Sunday, March 26, 2023

บทความ

รร.สธ.ทบ. เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร พรส.) รุ่นที่ 15
admin bi

รร.สธ.ทบ. เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร พรส.) รุ่นที่ 15

ขอบเขตและเนื้อหาหลักสูตร

การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ

สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร พรส.)

 

จุดเด่น       : หลักสูตรแรกของกองทัพบกด้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร ปัจจุบันเป็น รุ่นที่ ๑๕

            : เข้าใจการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทด้านความมั่นคงในปัจจุบัน

            : วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์การก่อการร้ายระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการก่อความไม่สงบในเมือง

            : นำองค์ความรู้เรื่องการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบมากำหนดนโยบายแก้ปัญหา การก่อความไม่สงบ และปัญหาอื่นๆ                   

โอกาส       : พัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดับผู้กำหนดนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ    

            : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบาย

            : สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ (เครือข่าย พรส.)

            : ร่วมสร้างสรรค์ “องค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบรูปแบบใหม่

คุณสมบัติ      : ข้าราชการทหาร ตำรวจ ระดับ ผอ.กอง (พ.อ./พ.ต.อ. (พิเศษ)) ข้าราชการพลเรือน ระดับ ๘ หรือเทียบเท่า, สื่อมวลชน และภาคเอกชน

            : จำนวน ๓๐ นาย

ระยะเวลา     : ๑๓ มกราคม – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (สัปดาห์ละ ๒ วัน เฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)

           :  สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘๐๐ – ๑๕๐๐ เฉพาะข้าราชการพลเรือน,  สื่อมวลชน และภาคเอกชน  

 

****************************

หมายเหตุ                 

        สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณากรอกใบตอบรับ และใบสมัครเข้ารับการศึกษา (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)  ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยส่งเอกสารทางโทรสารหรือ.Line.ที่ให้ไว้ด้านล่างโดยโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจะประกาศผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาผ่าน Website.www.cgsc.ac.th ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม พันเอก ธรรมนันท์  บุญธรรม  โทร ๐๘ ๕๙๘๙ ๑๓๐๐ Line ID : nonnie2722 ที่ทำงานโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๑๐๘   โทรศัพท์ทหาร ๘๘๘๓๔

 

Print
3148 Rate this article:
3.9

Documents to download

x


Copyright 2023 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top