Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
  7. คลังตำรา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Wednesday, January 20, 2021

บทความ

รร.สธ.ทบ. เปิดรับสมัคร หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร พรส.) รุ่นที่ 14

 

ขอบเขตและเนื้อหาหลักสูตร

การพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ

สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร พรส.)

 

จุดเด่น       : หลักสูตรแรกของกองทัพบกด้านการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร

                  ปัจจุบันเป็น รุ่นที่ ๑๔

               : เข้าใจการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทด้านความมั่นคงในปัจจุบัน

               : วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์การก่อการร้ายระดับโลก ระดับภูมิภาค

                  และระดับชาติกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

               : นำองค์ความรู้เรื่องการก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบมากำหนดนโยบายแก้ปัญหา

                  การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาอื่นๆ               

โอกาส       : พัฒนาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดับผู้กำหนดนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายและ

                  การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ    

               : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้กำหนดนโยบาย

               : สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ (เครือข่าย พรส.)

               : ร่วมสร้างสรรค์ “องค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบรูปแบบใหม่

คุณสมบัติ  : ข้าราชการทหาร ตำรวจ ระดับ ผอ.กอง (พ.อ./พ.ต.อ. (พิเศษ) )  ข้าราชการพลเรือน ระดับ ๘

                     หรือเทียบเท่า, สื่อมวลชน และภาคเอกชน

                : จำนวน ๓๐ นาย

ระยะเวลา     : ๗ มกราคม – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (สัปดาห์ละ  ๒ วัน เฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)

                   :  สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘๐๐ เฉพาะข้าราชการพลเรือน, สื่อมวลชน

                     และภาคเอกชน  

****************************

หมายเหตุ                 

        สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณากรอกใบสมัครผ่าน Google from โดยการสแกน QR code ด้านล่าง  ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระบบจะตอบรับการสมัครผ่านอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ กรุณาตรวจสอบอีเมล์และพิมพ์เอกสารไฟล์แนบเพื่อใช้ในการยืนยันบุคคลในการสอบสัมภาษณ์และวันรายงานตัว
เข้ารับการศึกษา โดยโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจะประกาศผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการศึกษาผ่าน Website www.cgsc.ac.th ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม พันเอก ภูมิจิต ภูมินาถ  Email : [email protected]

ที่ทำงานโทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๕๑๐๘   โทรศัพท์ทหาร ๘๘๘๓๔         

 

Print
566 Rate this article:
4.5

x


Copyright 2021 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top