Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Thursday, September 24, 2020

บทความ

ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 3

ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรม หลักสูตรพัฒนาวินัยและความมั่นคงนักบริหาร (พวม.) รุ่นที่ 3

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 3. ไม่เคยต้องโทษ หรือ อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญา
 4.   ถ้าคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1-3  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 1. ตั้งแต่บัดนี้ – เป็นต้นไป
 2. สามารถ downlood ใบสมัคร ได้จาก file ที่แนบมา
 3. ยื่นใบสมัครผ่านทาง line รับสมัคร พวม.3 (ตาม QR Code ด้านล่าง)

การสัมภาษณ์ / การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา

 1. สัมภาษณ์  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  (จะแจ้งตารางเวลาของแต่ละท่านล่วงหน้า)
 2. สถานที่สัมภาษณ์ : โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ถนนพระรามที่ 5

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา / จำนวนที่รับ 

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการ

 • รับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ  จำนวนไม่เกิน 40 ท่าน

ห้วงการฝึกอบรม 

 • ตั้งแต่ 29 สิงหาคม - 24 พฤศจิกายน 2563  โดยฝึกอบรมเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

 • จะได้รับการประดับเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรจากสถาบัน
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ความมั่นคงศึกษา  ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

 • จำนวน 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน   (ไม่รวมการดูงานต่างประเทศ)

กิจกรรมในระหว่างการฝึกอบรม

 • จะได้รับการอบรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากหน่วยงานของกองทัพ  หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน 
 • จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านความมั่นคงภายในประเทศ  และต่างประเทศ
 • ร่วมกิจกรรมทางทหารต่างๆ  , การฝึกเดินทางไกล , การสร้างภาวะผู้นำ

ติดต่อสอบถาม

 1. พันเอก  ดิษฐรัตน์ อมรวิทวัส      ผู้อำนวยการหลักสูตร พวม. รุ่นที่ 3  โทร. 061 159 3287
 2. พันเอก  ทนงศักดิ์ แก้วจันทร์ทอง   โทร.  095 161 6536
 3. ติดต่อสอบถามผ่าน line รับสมัคร พวม.3  ตาม QR Code ด้านล่าง

 

Print
874 Rate this article:
4.7

Documents to download

x


Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top