Search
Search ×
Menu
 1. หน้าหลัก
 2. ความภาคภูมิใจ
 3. คุณค่าหลักแห่งสถาบัน
 4. หลักสูตร
  1. หลักสูตรหลักประจำ
  2. หลักสูตร นบส.
  3. หลักสูตร ศศ.ม.
  4. หลักสูตรอื่นๆ
  5. หลักสูตร พรส.
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษา
 5. ข่าวสาร
 6. ติดต่อเรา
Friday, August 14, 2020

บทความ

กิจกรรม นทน.สัมพันธ์
SuperUser Account

กิจกรรม นทน.สัมพันธ์

•เมื่อ 14 ก.ย.60  

นายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 96 เข้าร่วมกิจกรรม "นทน.สัมพันธ์" โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศนายทหารนักเรียนฯ ซึ่งมีความมุ่งหมายของกิจกรรมคือการละลายพฤติกรรมของนายทหารนักเรียนที่จะต้องเข้ามารับการศึกษาร่วมกันในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกอีกเป็นเวลา 1 ปีเต็ม

Next Article พิธีเปิดหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 96
Print
1118 Rate this article:
3.5

x
Copyright 2020 by CGSC Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top